Sabtu, 16 Februari 2013

Tanda-tanda Irob khofadz


I'rab khafadh mempunyai tiga alamat, yaitu: kasrah, ya dan fathah.
1. Kasrah, yaitu yang menjadi alamat pokok i'rab khafadh, contoh:
= aku telah bersua dengan Zaid;
= Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2. Ya, sebagai pengganti kasrah, contoh:
= aku telah berjumpa dengan dua Zaid;
= aku telah berjumpa dengan Zaid-Zaid itu;
= aku telah berjumpa dengan ayahmu.
3. Fathah, sebagai pengganti kasrah, contoh:
= aku telah bersua dengan Ahmad;
= aku telah shalat di beberapa masjid.
Kata nazhim:Alamat khafadh yang telah ditentukan ialah, kasrah, ya dan fathah saja.
Lafazh-lafazh yang di-khafadh-kan atau di-jar-kan dengan memakai harakat kasrah

Kasrah menjadi alamat bagi i'rab khafadh pada tiga tempat, yaitu pada isim mufrad yang menerima tanwin, jamak taksir yang menerima tanwin dan jamak muannats salim.
Contoh isim mufrad yang menerima tanwin, seperti:
= aku telah bersua dengan Zaid;
= aku telah menulis dengan pena;
= aku telah shalat di dalam masjidil Haram.
Contoh jamak taksir yang menerima tanwin, seperti:
= aku telah berjumpa dengan beberapa lelaki;
= aku telah mengambil ilmu-ilmu itu dari beberapa kitab.
Contoh jamak muannats salim, seperti:
= aku telah berjumpa dengan wanita-wanita muslim;
= Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi... (Ali Imran: 190)
Kata nazhim:

Khafadh-kanlah (jar-kanlah) dengan harakat kasrah isim-isim yang telah diketahui dalam keadaan rafa'-nya dengan dhammah bilamana munsharif (menerima tanwin).
Lafazh-lafazh yang di-jar-kan dengan memakai ya

Ya menjadi alamat i'rab khafadh pada tiga tempat, yaitu pada asmaul khamsah, isim tatsniyah dan jamak (mudzakkar salim).
Contoh dalam bentuk asmaul khamsah, seperti:
= aku telah bertemu dengan ayahmu, saudaramu, mertuamu dan pemilik harta.
Contoh pada isim tatsniyah, seperti:
= aku telah duduk di dua rumah;
= aku telah bersua dengan dua Zaid yang muslim.
Contoh pada jamak mudzakkar (salim), seperti:
= aku telah bersua dengan Zaid-Zaid yang muslim itu.
Kata nazhim:

Jar-kanlah dengan memakai ya setiap lafazh yang di-nashab-kan dengan huruf ya; demikian pula asmaul khamsah berikut syarat-syaratnya, maka benarlah sikap Anda ini.
Maksudnya: Setiap lafazh yang di-nashab-kan dengan memakai ya maka di-jar-kannya pun dengan memakai ya pula, demikian pula asmaul khamsah (isim-isim yang lima).
Lafazh-lafazh yang di-jar-kan dengan memakai fathah

Fathah menjadi alamat i'rab khafadh pada isim yang tidak menerima tanwin (ghair munsharif).
Isim yang tidak menerima tanwin itu banyak, diantaranya ialah sebagai berikut:
1. Isim alam yang ber-wazan af'al, contoh:
= aku telah bersua dengan Ahmad dan Akram.
2. 'Alam 'ajam yang hurufnya lebih dari tiga, contoh:
= aku telah bertemu dengan Yusuf dan Sulaiman.
3. Bentuk (shighat) muntahal jumu', contoh:
= aku telah shalat di beberapa masjid.
= Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. (al-Mulk: 5)
4. 'Alam muannats yang memakai ta marbuthah, contoh:
= aku telah bersua dengan Thalhah dan Fathimah.
5. 'Alam tarkib mazji, contoh:
= aku telah bersua dengan Ba'labak.
6. 'Alam dan 'adal, contoh:
= aku telah bersua dengan 'Umar dan Zuhal.
(Bentuk asalnya: dan sebagainya)
Kata nazhim:

Khafadh-kanlah dengan memakai fathah setiap isim yang tidak menerima tanwin (ghair munsharif) dari isim yang bersifat dengan sifat fi'il.
Perlu diketahui, bahwa terjadinya isim ghair munsharif itu karena isim tersebut mempunyai 'illat (penyebab), yaitu 'illat washfiyah atau sifat, dan 'alamiyah. 'Illat itu ada yang dua 'illat dan ada pula yang satu 'illat menduduki tempat dua 'illat.

1 komentar: